Skip to main content

«The Ultimate Summer Giveaway»

Οι όροι του Διαγωνισμού.

Η εταιρεία «Tzouma Clinic – A. Τζούμα, Ιδιωτικό Δερματολογικό Ιατρείο – Ιατρική Ο.Ε.», με έδρα στην Αθήνα Αττικής, Κειριαδών 7 (εφεξής η «Tzouma Clinic»), διοργανώνει από κοινού με την εταιρεία «RELIA TRADING» με έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, Ανδρέα Αβρααμίδη 45 (εφεξής η «Relia Trading»), διαγωνισμό μέσω του λογαριασμού που διατηρεί η Tzouma Clinic στην εφαρμογή Instagram, με τον τίτλο «The Ultimate Summer Giveaway», (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Από την παρούσα προσφορά εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Tzouma Clinic και στην Relia Trading, εφεξής οι «Διοργανώτριες»,  καθώς και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού των εν λόγω προσώπων.

1.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Διοργανώτριες» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.3. Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή η με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των συμμετεχόντων διακινδύνευσης κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.

 

2. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια του εν λόγω Διαγωνισμού ορίζεται από την 7/7/2022 και ώρα 16:00 έως την 17/7/2022 και ώρα 20.00.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού  και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

2.3. Η Tzouma Clinic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στη σελίδα των όρων του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο www.tzouma.gr.

2.4. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον Διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται βάσει του ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό από την Tzouma Clinic και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

 

3. Συμμετοχή στον Διαγωνισμό

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στον εν λόγω Διαγωνισμό με μια ή περισσότερες συμμετοχές. Πιο συγκεκριμένα, κάτω από το post του διαγωνισμού, το οποίο φιλοξενείται στη σελίδα www.instagram.com/tzoumaclinic κάθε ενδιαφερόμενος καλείται α) να κάνει follow τους λογαριασμούς στο instagram: @tzoumaclinic, @isclinical_greece, β) να κάνει like στο post του διαγωνισμού και γ) να προσθέσει ένα ή περισσότερα σχόλια στα οποία θα περιέχεται αναφορά σε έναν ή περισσότερους φίλους του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 1, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram και ο ίδιος ο συμμετέχων αλλά και οι φίλοι του, στους οποίους ο συμμετέχων θα κάνει αναφορά στο σχόλιο κάτω από το post του Διαγωνισμού, ενώ η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του έναντι του Instagram σε σχέση με τον Διαγωνισμό αυτόν. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και τα σχόλια/σωστές απαντήσεις που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα μίας ή περισσοτέρων συμμετοχών. Κάθε σχόλιο που περιέχει μοναδική αναφορά σε φίλο ισούται με μια συμμετοχή αρκεί να πληρούνται και οι προϋποθέσεις α και β όπως αναφέρονται στους όρους του Διαγωνισμού. Άκυρες θα θεωρηθούν οι απαντήσεις/ σχόλια κάτω από σχόλια άλλων συμμετεχόντων. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

 

4. Έπαθλο

Το προσφερόμενο Έπαθλο περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα iS CLINICAL: δύο αντηλιακά για προστασία της επιδερμίδας του προσώπου από τον ήλιο (ένα με χρώμα και ένα χωρίς), μία μάσκα προσώπου πλούσια σε υαλουρονικό οξύ, ένα serum προσώπου και ένα serum σώματος. Το Έπαθλο που θα διατεθεί από την Tzouma Clinic στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, είναι ορισμένο ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο Έπαθλο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το Έπαθλο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστo. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Επάθλου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, η Tzouma Clinic δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικό Έπαθλο/ίδιας αξίας με το Έπαθλο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «Διοργανωτριών» ή τρίτων, η Tzouma Clinic δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Έπαθλο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού Επάθλου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Επάθλου, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών. Οι Διοργανώτριες δεν υπέχουν καμία ευθύνη για λόγους που δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στις ίδιες. Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη της Tzouma Clinic περιορίζεται στην εμπορική επικοινωνία του Διαγωνισμού, τη διεξαγωγή αυτού και την ανάδειξη του νικητή. Η Tzouma Clinic ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την απόδοση του Επάθλου από την εταιρεία Relia Trading, ή τυχόν ελαττώματα και ελλείψεις αυτού ή σχετικά με οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον νικητή ή τρίτους από τη χρήση του Επάθλου.

 

5. Ανάδειξη Νικητή

5.1. Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει την 17/7/2022 και ώρα 20:00, στα γραφεία της Tzouma Clinic, (Κειριαδών 7, Αθήνα) κατόπιν συλλογής των usernames και απαντήσεων των χρηστών που έχουν αναρτήσει σχόλιο/ απάντηση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών (ηλεκτρονική κλήρωση). Οι «Διοργανώτριες» δικαιούνται να ματαιώσουν την κλήρωση ή να μεταβάλουν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η ανωτέρω ηλεκτρονική κλήρωση, θα αναδείξει έναν (1) νικητή. Το όνομα (handle) του νικητή θα αναρτηθεί στην σελίδα που διατηρεί η Tzouma Clinic στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης www.instagram.com/tzoumaclinic, και ο νικητής θα ενημερωθεί για την ανάδειξή τους από την ως άνω ανακοίνωση στο Instagram.

5.2. Ο νικητής καλείται να επικοινωνήσει με την Tzouma Clinic με προσωπικό μήνυμα ,από τον συγκεκριμένο λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, στον διαδικτυακό τόπο www.instagram.com/tzoumaclinic, εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός του, και να δηλώσει και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η Tzouma Clinic δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι συμμετέχοντες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

5.3. Σε περίπτωση που ο/οι νικητής/ές, το όνομα των οποίων θα έχουν ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει/ουν εμπροθέσμως με την Tzouma Clinic ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί/ουν το προσφερόμενο σε αυτόν/ους Έπαθλο αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απολέσουν οριστικά το Έπαθλο. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Tzouma Clinic μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Tzouma Clinic απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Έπαθλο που δεν αναζητήθηκε και ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

5.4. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Επάθλου – μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Επάθλου.

 

6. Παραλαβή Επάλθου

Ο νικητής είτε θα παραλάβει αυτοπροσώπως το Έπαθλο του από τα γραφεία της Tzouma Clinic (Κειριαδών 7, Αθήνα) είτε αυτό θα αποσταλεί με κούριερ στη διεύθυνση που θα δηλώσει, μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους της Tzouma Clinic, υπό την προϋπόθεση επίδειξης του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου έγγραφου που αποδεικνύει την ταυτότητά του. Τα έξοδα αποστολής του Επάθλου βαραίνουν τον νικητή. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύναται σε περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Επάθλου του. Η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα έχει μορφή αποδεκτή από την Tzouma Clinic και θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που θα είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου. Η παραλαβή ή η αξιοποίηση του Επάθλου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 8/8/2022, διαφορετικά χάνεται οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με αυτό.

 

7. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συναίνεσης

H Tzouma Clinic η ίδια ή/και μέσω τρίτων ως εκτελούντων την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, που αυτοί θα υποδείξουν κατά τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, στην έδρα της που βρίσκεται στην Αθήνα Αττικής, Κειριαδών 7 και μετά το πέρας του παρόντος Διαγωνισμού και την παράδοση του Επάθλου. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων παρέχει την συναίνεσή του σε αυτή την επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από την Διοργανώτρια ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Tzouma Clinic για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στην Διοργανώτρια (στην διεύθυνση Κειριαδών 7, Αθήνα) για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Κάθε Συμμετέχων δεν θα δικαιούται να έχει πρόσβαση σε υλικό που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Αρμόδια αρχή για υποβολή παραπόνων είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

8. Αποποίηση Ευθύνης Tzouma Clinic

8.1. Η Tzouma Clinic δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τη Tzouma Clinic έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

8.2. Οι «Διοργανώτριες» δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

8.3. Η Tzouma Clinic δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

8.4. Διευκρινίζεται ότι ο παρών Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Instagram.

 

9. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

9.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

9.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Tzouma Clinic δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Tzouma Clinic η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Έπαθλο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Tzouma Clinic στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.

 

10. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών και του Instagram και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 

11. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον παρόν Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

12. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αλλά και μετά το πέρας αυτού, στη σελίδα που διατηρεί η Tzouma Clinic στο www.tzouma.gr/giveaway-contest.

415

ευρώ η αξία των προϊόντων για προστασία και αποθεραπεία από τον ήλιο που θα κερδίσει μια τυχερή!

You cannot copy content of this page